54 người đang online
°

Chào cờ và sinh hoạt ngày Pháp luật tháng 9 năm 2023

Đăng ngày 18 - 09 - 2023
Lượt xem: 14
100%

 

Sáng ngày 11/9/2023, Sở Xây dựng tổ chức chào cờ và sinh hoạt ngày Pháp luật tháng 9 năm 2023.

Tại buổi sinh hoạt đồng chí Phan Thụy Phương Đông - Phó Chánh Văn phòng Sở Xây dựng thông tin đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở các nội dung như: 16 Nghị quyết mới được Quốc hội Khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ hai: Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội; Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2023; Nghị quyết đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô; Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; Nghị quyết miễn nhiệm Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV; Nghị quyết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV; Nghị quyết quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024 và Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, điều chỉnh dự toán kinh phí chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan và chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022. 39 Nghị quyết thông qua tại kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XI: Nghị quyết đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Nghị quyết cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công năm 2024; Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản tại Điều 5 của Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 30/6/2022 của HĐND tỉnh; Nghị quyết Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Nghị quyết Chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Nhà máy điện mặt trời Phước Thái 2, huyện Ninh Phước; Nghị quyết Chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ sang mục đích khác để thực hiện Dự án Hệ thống cấp nước Tà Nôi, xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn; Nghị quyết Chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ sang mục đích khác để thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Cà Ná Star; Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung, loại bỏ khỏi Danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung Danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết thống nhất nguồn vốn để thực Đề án xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2023-2030; Nghị quyết Quy định một số nội dung và mức chi hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Nghị quyết Quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại Cơ sở Cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ thực hiện một số chính sách trong Đề án một số cơ chế, chính sách đặc thù trên địa bàn huyện Bác Ái giai đoạn 2022-2026 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 6i/nQ-HĐND ngày 09/12/2022; Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/2021/NQ-HđND ngày 11/12/2021 của HĐND tỉnh; Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2022-2025, ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 của HĐND tỉnh; Nghị quyết Phân bổ và giao bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2023; Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung nội dung tại khoản 3 Điều 4 Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi đối với các giải thi đấu thể thao; chế độ, tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Nghị quyết Quy định khung và mức thu học phí năm học 2023-2024 đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông hệ công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của phụ lục III kèm theo Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 20/10/2022 của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ thu hút đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước trung hạn và hàng năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Nghị quyết Ban hành định mức lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và quy định nội dung, mức chi cho hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Nghị quyết Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nối từ cao tốc Bắc - Nam với Quốc lộ 1 và Cảng biển tổng hợp Cà Ná; Nghị quyết Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Thu trữ nước dưới đất để phát triển nông lâm nghiệp nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh bền vững trên vùng đất khô hạn ven biển Ninh Thuận; Nghị quyết Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán (Dự án WEIDAP/ADB8), tỉnh Ninh Thuận, vay vốn ADB; Nghị quyết Chủ trương đầu tư Dự án bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận; Nghị quyết Chủ trương đầu tư Dự án Trụ sở làm việc Công an thị trấn Phước Dân; Nghị quyết Chủ trương đầu tư Trụ sở làm việc Công an xã Lợi Hải (giai đoạn 2); Nghị quyết Điều chỉnh, cho ý kiến điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết Điều chỉnh và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 vốn ngân sách địa phương đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 22/12/2022; Nghị quyết quy định một số nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Nghị quyết quy định chế độ, định mức chi phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Ninh Thuận; Nghị quyết Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2024; Nghị quyết đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XI.

                                                                                              

Đ/c Phan Thụy Phương Đông - Phó Chánh Văn phòng phụ trách SXD thông tin tại buổi sinh hoạt

Toàn cảnh buổi sinh hoạt

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Sở Xây dựng làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam(29/09/2023 8:34 SA)

Sở Xây dựng làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm(29/09/2023 8:04 SA)

Tổng hội Xây dựng Việt Nam làm việc với UBND tỉnh Ninh Thuận(25/08/2023 3:11 CH)

Đại hội Hội Xây dựng tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ III: Quyết tâm hành động, đẩy mạnh hoạt động tư...(25/08/2023 2:55 CH)

Chào cờ và sinh hoạt ngày Pháp luật tháng 8 năm 2023(08/08/2023 4:10 CH)