9 người đang online
°
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2138/QĐ-SXD 06/07/2023 Về việc công bố chỉ số giá xây dựng từ tháng 04 đến tháng 06, Quý II năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1046/QĐ-SXD 05/04/2023 Về việc công bố chỉ số giá xây dựng từ tháng 01 đến tháng 03, Quý I năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4444/QĐ-SXD 27/12/2022 Quyết định về việc công bố chỉ số giá xây dựng từ tháng 10 đến tháng 12, Quý IV và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3336/QĐ-SXD 10/10/2022 Quyết định về việc công bố chỉ số giá xây dựng từ tháng 7 đến tháng 09, Quý III năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2202/QĐ-SXD 07/07/2022 quyết định về việc công bố chỉ số giá xây dựng từ tháng 4 đến tháng 06, Quý II năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1115/QĐ-SXD 08/04/2022 quyết định về việc công bố chỉ số giá xây dựng từ tháng 01 đến tháng 03, Quý I năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
5088/QĐ-SXD 29/12/2021 quyết định về việc công bố chỉ số giá xây dựng từ tháng 10 đến tháng 12, Quý IV và năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4137/QĐ-SXD 28/10/2021 Về việc công bố chỉ số giá xây dựng từ tháng 01 đến tháng 09, Quý 1 đến Quý III năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3882/QĐ-SXD 13/10/2021 Quyết định về việc công bố Đơn giá nhân công; Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Số 4144/QĐ-SXD 16/12/2020 Quyết định về việc công bố chỉ số giá xây dựng từ tháng 10 đến tháng 12, Quý 4 và năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Số 3396/QĐ-SXD 14/10/2020 Công bố chỉ số giá xây dựng từ tháng 01 đến tháng 9, Quý I đến Quý II năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Số 3872/QĐ-SXD 18/12/2019 Công bố chỉ số giá xây dựng từ tháng 01 đến tháng 12, Quý I đến Quý IV và năm 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Số 4167QĐ-SXD 21/12/2018 Quyết định về việc công bố chỉ số giá xây dựng từ tháng 10, 11, 12, quý IV và năm 2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Số 3349/QĐ-SXD 26/10/2018 Quyết định công bố chỉ số giá xây dựng từ tháng 7 ,8, 9 và Quý III năm 2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Số 3052/QĐ-SXD 05/10/2018 Công bố chỉ số giá xây dựng từ tháng 1 đến tháng 6 và Quý I, Quý II năm 2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1 2 3