31 người đang online
°
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
4444/QĐ-SXD 27/12/2022 Quyết định về việc công bố chỉ số giá xây dựng từ tháng 10 đến tháng 12, Quý IV và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3336/QĐ-SXD 10/10/2022 Quyết định về việc công bố chỉ số giá xây dựng từ tháng 7 đến tháng 09, Quý III năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2202/QĐ-SXD 07/07/2022 quyết định về việc công bố chỉ số giá xây dựng từ tháng 4 đến tháng 06, Quý II năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1115/QĐ-SXD 08/04/2022 quyết định về việc công bố chỉ số giá xây dựng từ tháng 01 đến tháng 03, Quý I năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
5088/QĐ-SXD 29/12/2021 quyết định về việc công bố chỉ số giá xây dựng từ tháng 10 đến tháng 12, Quý IV và năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4137/QĐ-SXD 28/10/2021 Về việc công bố chỉ số giá xây dựng từ tháng 01 đến tháng 09, Quý 1 đến Quý III năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3882/QĐ-SXD 13/10/2021 Quyết định về việc công bố Đơn giá nhân công; Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Số 4144/QĐ-SXD 16/12/2020 Quyết định về việc công bố chỉ số giá xây dựng từ tháng 10 đến tháng 12, Quý 4 và năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Số 3396/QĐ-SXD 14/10/2020 Công bố chỉ số giá xây dựng từ tháng 01 đến tháng 9, Quý I đến Quý II năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Số 3872/QĐ-SXD 18/12/2019 Công bố chỉ số giá xây dựng từ tháng 01 đến tháng 12, Quý I đến Quý IV và năm 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Số 4167QĐ-SXD 21/12/2018 Quyết định về việc công bố chỉ số giá xây dựng từ tháng 10, 11, 12, quý IV và năm 2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Số 3349/QĐ-SXD 26/10/2018 Quyết định công bố chỉ số giá xây dựng từ tháng 7 ,8, 9 và Quý III năm 2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Số 3052/QĐ-SXD 05/10/2018 Công bố chỉ số giá xây dựng từ tháng 1 đến tháng 6 và Quý I, Quý II năm 2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Số 4028/QĐ-SXD 21/12/2017 Quyết định về việc công bố chỉ số giá xây dựng từ tháng 10 đến tháng 12, Quý IV và năm 2017 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Số 3091/QĐ-SXD 04/10/2017 Quyết định về việc công bố chỉ số giá xây dựng từ tháng 1 đến tháng 9 và Quý I, Quý II, Quý III năm 2017 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1 2