V/v triển khai Kế hoạch phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn công trình xây dựng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận