Về việc sửa đổi điểm 2.1 khoản 2 Điều 15 của Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 64/QĐ-SXD ngày 09/01/2023 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận