Triển khai thực hiện Quyết định số 27/2023/QĐ-TTg ngày 08/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ