Chào cờ và sinh hoạt ngày Pháp luật tháng 11 năm 2023

Sáng ngày 06/11/2023, Sở Xây dựng tổ chức chào cờ và sinh hoạt ngày Pháp luật tháng 11 năm 2023. 

Tại buổi sinh hoạt đồng chí Phan Thụy Phương Đông - Phó Chánh Văn phòng Sở Xây dựng thông tin đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở các nội dung như: Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước; Thông tư số 46/2022/TT-BCA ngày 04/11/2022 của Bộ Công an Quy định về việc kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống thông tin khác; Thông tư số 11/2023/TT-BXD ngày 20/10/2023 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Xây dựng; Thông tư số 10/2023/TT-BXD ngày 20/10/2023 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lãnh vực xây dựng; Thông tư sô 08/2023/TT-BXD ngày 03/10/2023 của Bộ Xây dựng Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc trong lĩnh vực xây dựng; Công văn số 4620/UBND-VXNV ngày 02/11/2023 của UBND tỉnh Ninh thuận về việc tăng cường thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành trong thực thi công vụ; Công văn số 3575/UBND-KTTH ngày 18/7/2021 của UBND tỉnh Ninh thuận về việc triển khai thực hiện một số nội dung của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông; Kế hoạch số 4243/KH-UBND ngày 11/10/2023 về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 2032/KH-TTCP ngày 08/9/2023 của Thanh tra Chính phủ về triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập”; Kế hoạch số 4239/KH-UBND  ngày 11/10/2023 Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Kế hoạch số 4289/KH-UBND ngày 13/10/2023 về việc Triển khai Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Kế hoạch sô 4584/KH-UBND ngày 01/11/2023 về việc Triển khai thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù; Kế hoạch số 4113/KH-UBND ngày 03/10/2023 về việc Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính - ngân sách nhà nước; Văn bản số 2727/UBND-KTTH ngày 06/7/2023 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính - ngân sách nhà nước; Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 05/12/2021 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”, Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) để đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị... và các văn bản khác có liên quan. Phổ biến, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Thông báo số 2176/TB-ĐKT-CAT-PA03 ngày 18/10/2023 về Kết luận kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng năm 2023; Công văn số 4240/UBND-TCD ngày 11/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý, phòng ngừa và giảm nguy cơ lộ, mất bí mật nhà nước và đảm bảo an toàn an ninh mạng tại địa phương.

  

Đ/c Phan Thụy Phương Đông - Phó Chánh Văn phòng SXD thông tin tại buổi sinh hoạt

Toàn cảnh buổi sinh hoạt

Mộng Dứa