V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo quy trình đánh giá an toàn công trình trong quá trình khai thác, sử dụng theo quy định của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ