Thông báo về việc kết thúc niêm yết công khai tình hình mua sắm tài sản công năm 2022