về việc triển khai văn bản số 3822/BXD-QLN ngày 17/9/2021 của Bộ xây dựng về tăng cường giải pháp thúc đấy phát triển nhà ở cho công nhân khu công nghiệp

File đính kèm

File đính kèm